Öğrenci Takip Sistemi
KAMPÜSLER

İLKOKUL

Vega İlkokulları

Vega Okullarında ilkokul eğitim sistemi, «Öğreten ve Öğrenen Merkezli Sınıf Öğretmenliği» esası üzerine kurulmuştur.

 • 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenciler Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini sınıf öğretmenleri ile birlikte işlerler.

4. sınıflarda, "Ortaokula Uyum Programı" kapsamında sınıf öğretmenlerinin haricinde "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler" branş öğretmenleri de planlanan sürelerde derslere girerler. Öğrencilerimizin; mantık, muhakeme ve beceri temelli ortaokul programına adapte olmalarını kolaylaştırıp, branş öğretmenleri ile ders işlemeye alışmaları hedeflenir.

 • Vega Okullarında 1. sınıfa aday öğrencilere «Metropolitan - Vega Okul Olgunluk Testi» uygulanır.

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerin ilkokula başlamaya hazır olup olmama düzeylerini çeşitli beceriler (eşleştirme, sayılar, kelime dağarcığı, kurallara uyum, genel bilgi vb.) açısından değerlendirir.

Öğrencinin ilkokul düzeyinde eğitim almasının uygunluğu bilimsel veriler ışığında test sonuçlarına göre belirlenir ve yönlendirilmesi yapılır.

Vega Okulları İlkokulu 1. sınıfına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz Ağustos ayı sonunda rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninden oluşan bir komisyon tarafından, tanımak amacıyla okulumuza davet edilir.

Yeterli sayıda okuma yazma bilen öğrencimiz varsa ve komisyon tarafından onaylanırsa ayrı bir sınıf oluşturulur. Okuma yazma bilen ve bilmeyen öğrencilerin düzeylerinin, aralık ayı itibariyle eşitlenmesi hedeflenir.

Eylül ayı başından itibaren öğrencilerimize oyun içerikli fiziksel ve teknolojik etkinliklerle desteklenmiş «Oryantasyon ve Uyum Programı» uygulanır.

 • 1. sınıftan başlayarak Vega İlkokullarında "Dikey Genişletme Programı" uygulanır.

Dikey Genişletme Programı, ilgili dersin kazanımlarının bir üst sınıftan uygun olanları ile tamamlanmasıdır.

Dikey Genişletme Programı ile hedefimiz, öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda görecekleri konular hakkında önceden bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve akademik olarak onları üst seviyelere taşımaktır.

Dikey Genişletme Programı ilkokulun tüm sınıf seviyelerinde Türkçe ve Matematik derslerinde planlanmış ve uygulanmaktadır.

 • Vega Okullarında öğrenciyi ve öğrencinin algısal tercihlerini temel alan "Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı" uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda okulumuz, öğretim planlamalarını öğrencilerin öğrenmedeki farklılıklarını dikkate alarak yapılandırır.

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak birini diğerlerinden daha fazla tercih etmektedir.

Bilimsel araştırmalar, insanların bilgiyi üç şekilde algıladığını göstermiştir: "Görsel, İşitsel, Dokunsal - Kinestetik". Bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre daha üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir.

Vega İlkokullarında "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü" tarafından 2. sınıftan itibaren "Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı" bağlamında tüm öğrencilerimize "Öğrenme Stilleri Envanteri" uygulanır ve bunun sonucunda öğrencilerimizin «Öğrenme Stilleri» belirlenir.

Öğrencilerimiz, öğrenme stillerine göre: "Görsel, İşitsel, Dokunsal - Kinestetik Öğrenme Stili" olarak gruplandırılır.

Öğrencinin öğrenme stiline uygun çalışma ortamları hakkında öğrenci, veli ve öğretmenler bilgilendirilir. Okullarımızda, farklılıklar göz önünde bulundurarak uygun çalışma ortamları tasarlanır ve daha verimli bir öğrenme süreci oluşturulur.

İlkokulda Yabancı Dil Eğitimi ( İngilizce ve Almanca)

Vega Okulları, yabancı dil eğitiminde dili "öğretmekten" çok öğrencilerin dili "edinmelerini" sağlamayı hedeflemektedir. Vega Okullarında dil, öğrencilere, bir süre sonra unutacakları pek çok dilbilgisi kuralını ezberleterek değil, bu kuralların farkında olmadan ancak neyin doğru olduğuna dair bir "his" geliştirilerek kazandırılır. Yabancı dil eğitiminde en temel gayemiz öğrencilerimize dört dil becerisini (okuma - yazma - dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak, kendilerini bu dilde yazılı ve sözlü rahatça ve en önemlisi özgüvenle ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Derslerimiz Tema Bazlı (Theme Based) ve İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) Metotlarını temel alarak planlanmakta ve bu metotlara uygun ders kitapları kullanılmaktadır. Her tema ile öğrencinin içinde yaşadığı ortamda benzerlikler ve farklılıkları irdeleyerek ilgili temayı gerektiğinde kendine özgü olarak işleyecek beceri bütünlüğünü öğrencilerimize kazandırma hedeflenmektedir. Bu bilinçle Vega Okullarında kullanılan ders materyallerinin dayandığı pedagojik yaklaşımlar 21.yüzyıl becerileridir.

 • Yaratıcılık
 • Eleştirel düşünme
 • Problem çözme
 • İşbirliği ve iletişim

Hedeflediğimiz kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimiz Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) standartlarına göre 1, 2. ve 3. sınıfın sonunda A1 Dil Seviyesini bitirirler, 4. sınıf öğrencilerimiz ise A2 Dil Seviyesinde çalışmalarını yürütürler.

Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden de en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Yabancı Dil eğitim programımız, ilkokulda her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli çevrimiçi programlarla zenginleştirilmiştir. Online programlarımız müfredatımıza bütünleştirilerek uygulanmakta olup "ESL ( English As a Second Language) Programları" ve "Dijital Kütüphaneler" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır.

İngilizce öğretim programımızda, aynı zamanda ilkokul öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan University of Cambridge, English Language Assessment-YLE- "Starters", "Movers", "Flyers", sınavlarını almaları hedeflenmektedir. Yapılan bu sınavlarla öğrencilerin dil edinim gelişimleri objektif bir yöntemle takip edilir. Ayrıca öğrenciye sadece kendi okulundaki öğrenciler arasındaki yabancı dil yeterliliğini değil, diğer ülkelerde yaşayan yaşıtları arasındaki yabancı dil yeterliliğini de ölçme fırsatı verilir.

İlkokul kademesinde uyguladığımız Telescope Derslerimizle; 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde interaktif öğrenme ortamlarında edinmeleri amaçlanmaktadır. Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda program ile bütünleştirilen tüm dersler, aktivite ve etkinlikler, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin tam işbirliği ile hazırlanmaktadır. Öğrenciler eğlenirken her iki dilde de kazanımlarını tamamlar ve bu sayede aynı kazanımı İngilizce ve anadilinde aynı ortamda duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ana dilini edinir gibi doğal olarak öğrenir.

 • Okulumuzun ikinci yabancı dili olan "Almanca" dil eğitimine ise tüm ilkokul sınıflarında A2 seviyesinde eğitime yer verilir.

İlkokulda Teknoloji Eğitimi

Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet robotik sınıfı bulunur. Bilgisayar laboratuvarında donanım ve yazılım güncelleştirmeleri devamlı olarak yapılır. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çocuklarımızın teknolojiyi kullanma yetisinin geliştirilmesini, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanmalarını sağlamayı ve teknolojiyi takip etmelerini destekleyerek geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Vega okullarında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerinde bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizle öğrencilerimizin Kodlama, Robotik, Tasarım, Oyun ve Dijital Dünya konularında beceriler kazandırmayı ve arttırmayı amaçlıyoruz.

 • Bilgisayarsız unplugged kodlama
 • Scratch JR
 • Scartch 3.0
 • Makey Makey
 • Tinkercad 3D
 • Elektrk Devre Tasarımları
 • Kodu Game Lab
 • VEX IQ Robotics
 • LEGO Wedo Robotics

İlkokulda Plastik Sanatlar Eğitimi

Vega Okullarında öğrenim gören tüm öğrencilerimiz sanat alanında kendini ifade edebilirler. Kendilerini ileri seviyeye taşıyacak alanında uzman öğretmenler rehberliğinde, donanımlı atölyelerde keşfederek öğrenirler.

Öğrencilerimiz her yıl en az iki sanatçıyı ve sanat akımını öğrenir, içselleştirir. Yeteneklerini keşfetmelerinde yol gösterecek çeşitli atölye çalışmaları yapılır. Farklı materyalleri tanımaları ve bu materyallerle yeni ürünler çıkarmaları esas alınır. Atölye çalışmalarımız dikey genişletilmiş programlar hazırlanarak uygulanır. Her sene bir önceki senenin konu içerikleriyle öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak işlenir.

Öğrencilerimiz okul içi ve okul dışı tüm sosyal aktivite ve yarışmalarda etkin şekilde katılım sağlar. Temel sanat eğitimi almış, estetik anlayışı oturmuş, evrensel bir dil olan sanat dili edinmiş bireyler olarak mezun olurlar. Okulumuzda önemli günlerimizi bayramlarımızı sahne tasarım ve süslemelerimizle kutlarken sergi kültürü ve anlayışlarının oluşması amaçlı temalı sergilere katılırlar. Vegalı öğrenciler sergi ve müze bilinci oluşan sanat ve sanatçıya değer veren bireylerdir. Kendini sanatla ifade etme arzu olan her öğrencimiz ve her velimiz kendi yaptığı eserlerden oluşan kendilerine ait kişisel sergiler açarlar.

Biz Vega Okulları olarak sanat ve sanatçının anlamını keşfetmiş ulu önder Atatürk’ün izinde topraklarımız sanatsız kalmasın ve sanatla can bulsun isteriz çünkü Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

İlkokulda Müzik Eğitimi

Müzik dersinde en önemli unsur amaçlar ve hedeflerdir. Bu doğrultuda öğrencilerimize Türk ve dünya müziği hakkında entelektüel bilgiyi vermeyi, iyi bir müzik dinleyicisi yetiştirmeyi ve öğrencilerimize müzikalitesi sayesinde hangi meslek grubunun mensubu olursa olsun toplumda fark yaratabilme yetisi kazandırmayı, öğrencilerimiz bu edindikleri müzik kültürü sayesinde enstrümanlarıyla örnek sunacak düzeye gelmelerini sağlamaktayız.

Derslerde müzikal donanım ve kulak eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan enstrüman eğitimi; öğrencilerimizin bir enstrümanı çalabilme yetisi kazanarak toplumun hangi biriminde yer alırsa alsın farkını belli edebilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu anlamda okul öncesi dönemde Orff ve Ritm, 1. sınıflarda Temel Nota Bilgisi ve Ritim, 2. ve 3. Sınıflarda Melodika, 4. 5. 6. ve 7. sınıflarda ise Keman, Piyano ve Gitar eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca yıl içinde yaptığımız çalışmalarla milli bayram ve diğer etkinliklerimizde okul korosu ve okul orkestramız ile birbirinden güzel konserler veriyor, her ay da bir öğrencimizin okul içinde solo enstrüman dinletisi ile eğlenceli zamanlar geçiriyoruz.

İlkokulda Spor Eğitimi

Beden Eğitimi dersinde, öğrencilerimizin temel hareketleri yapabilmesi hedeflenmekte, bunu da oyun ve jimnastik yoluyla elde etmesi sağlanmaktadır.

 • Oyun yoluyla;
  • Birlikte hareket edebilme
  • Yardımlaşma
  • Özgüven
  • Karar verebilme
 • Jimnastik yoluyla;
  • Temel kuvvet
  • Koordinasyon
  • Denge
  • Esneklik

İçeriği son derece özenle hazırlanmış olan materyallerimiz, derslerimizi eğlenceli bir ortama dönüştürürken, öğrencilerimiz de spor ile duyusal ve motorsal özellikleri kavrar. Beden eğitimi ve spor dersinde etkinlikler ve oyunlar üzerinden ilerlerken, öğrencilerin farklı konularda kendilerini olabildiğince rahat ifade etmesini sağlamayı hedeflemekte, oyunlara etkin katılım ile derslerimizin içeriği de zenginleşmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin oyun oynarken duyuşsal olarak gelişimi ve yönergelere uyup uymadığı da takip edilmektedir.

Etkinliklerimiz:

 • Futbol turnuvası
 • İsabetli şut ve penaltı
 • Futbol müsabakası izleme(stat)
 • Voleybol turnuvası, voleybol müsabakası izleme( spor salonu)
 • Tek Pota Basketbol turnuvası, basketbol müsabakası izleme
 • Masa tenisi turnuvası
 • Bayrak yarışı, okulun en hızlısı yarışması
 • Okul içinde yapılan branşlar ile ilgili resmi maç
 • Spor tesisi ziyareti(voleybol, basketbol, futbol, jimnastik)
 • Spor kulübü ziyareti yapılmaktadır(voleybol, basketbol, futbol, jimnastik)
 • Okullar arası voleybol, basketbol, futbol, İFET (fiziksel etkinlik şenlikleri) ve step müsabakalarına katılım
 • Survivor yarışmaları
 • Spor Okulu faaliyetleri
 • Başarılı sporcular ve spor adamları ile söyleşi

Sene sonunda spor okullarına gelen tüm öğrencilerimize katılım sertifikaları, aileleri de okula davet edilerek taktim edilir.

Dereceye giren takım ve bireysel sporcularımız için madalya ve kupa töreni düzenlenir ve bahar şenliğimizde öğrencilerimize takdim edilir.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.