Öğrenci Takip Sistemi
KAMPÜSLER

LİSE

Vega Anadolu Liseleri

Vega Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatını temel alan, uluslararası yöntem ve tekniklerin de içinde yer aldığı bir program uyguluyoruz. Oluşturduğumuz bu özgün program ile 21. Yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Kökler ve Kanatlar Felsefesi ile kendi kültürel mirasına sahip çıkmanın yanı sıra öğrencilerimizin aynı zamanda bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Eğitim birimlerimiz tarafından geliştirilen ve yenilikler karşısında sürekli güncellenen programımız ile akademik başarıyı en üst seviye çıkararak ulusal sınavlardaki başarıların yanında, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek onların sanatsal, sportif ve kültürel alanda varlık gösteren öğrenciler haline getiriyoruz. Ayrıca hem kendi dilini etkin kullanabilmenin yanında İngilizce başta olmak üzere diğer dünya dillerini konuşabilen, bilim dilini yorumlayabilen ve çağımızın gereği olan kodlama ve yazılım dilini öğrenen öğrenciler yetiştiriyoruz.

Tüm bu eğitim faaliyetlerini "Normal şartlar altında her çocuk her şeyi öğrenebilir; ancak her çocuk farklı şekilde öğrenir!" gerçeğinden hareketle öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alan kişiye özel eğitim modeline uygun olarak planlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize 2.sınıftan itibaren Öğrenme Stilleri Envanteri uyguluyor ve bireysel farklılıkları tanımlayarak, öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırıyoruz.

Vega Okullarında Lise kademesinde her öğrenciye bir mentör öğretmen birebir danışmanlık yapar. Buradaki amaç öğrencinin ders çalışma planlarını öğrenme stillerini de göz önünde bulundurarak kişisel özelliklerine göre hazırlamak, YKS süresince öğrencinin motivasyonu sağlamak ve korumak, aile ile okul arasında etkin ve güçlü iletişim kurmak, diğer branşlar ile işbirliği yaparak ve sınav tekniklerini öğreterek öğrencinin sınavlardaki başarısını arttırmaktır. En fazla 10 öğrenciye bir mentör öğretmen atamasının yapıldığı bu sistemde mentör öğretmenlerimiz düzenli olarak öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmeler ihtiyaç halinde velilerin katılımıyla da gerçekleştirilmektedir.

Liseli öğrencilerimiz, 9 ve 10. Sınıfta müfredata bağlı TYT(Temel Yeterlilik) çalışmalarını sürdürürken 10. Sınıfın sonunda Altınbaş Üniversitemiz akademisyenleri ile işbirliği içinde sürdürdüğümüz meslek envanter çalışmaları ve kariyer planlama eğitimleriyle alan tercihlerini yaparlar. 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimiz seçilen alan eğitim planlamasıyla, hem TYT hem AYT(Alan Yeterliliği) müfredatının çalışmalarını sürdürerek YKS(Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sınavına hazırlanırlar.

Bu anlamda,

"Ölçülemeyen hiçbir şey değerlendirilemez!" gerçeğinden hareketle okullarımızda öğrencilerin derslerde edindiği kazanımlar düzenli bir sınav programı ile takip edilir. 9 ve 10. Sınıflarda belirli aralıklarla 3 Hafta haftalık Deneme Sınavı (HDS) 1Aylık Denem Sınavı (ADS-TYT) uygulanır. 11. Sınıflarımızda ise 2 Hafta haftalık alan denemesi(HDS) 1Aylık Deneme Sınavı(ADS-TYT) ve 1 Alan Denemesi uygulanır. Deneme sınavları sonrasında tüm sorular ilgili derslerde çözümlenerek, planlı etüt saatleri ile eksik kalan kazanımlar üzerine çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin eksik bilgileri mutlaka tamamlanır.

Ayrıca sınav grubu olan 11 ve 12. Sınıf alan öğrencilerimiz akademik gelişimlerini müfredatın devamı olarak sürdürülen hafta sonu okulumuzda devam ettirirler. Öğrencilerimiz 12. Sınıfta planlanan program dâhilinde yan dal derslerini de alarak YKS de avantaj sağlarlar.

Ayrıca öğrencilerin sınav başarılarını artırmak için; rehberlik birimimiz tarafından sınav bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, soru çözüm teknikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları da yürütülür.

Anadolu Lisesinde Üniversiteye Hazırlık Programı

Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Dil; milletin manevî ve kültürel değerlerini, muhafaza eder. Toplumların dili, yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç gereçleri, inançları ve sanat anlayışı kültürü oluşturan temel ögelerdir. Canlı bir kavram olan dil, kültürün taşınabilmesi için en temel araçtır. Aynı zamanda dil geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi bağlamında temel amacımız; dili etkili kullanabilen, toplumunun geçmişi ve geleceği arasındaki ilişkiyi kavrayabilen, kendini yazılı ve sözlü olarak bir ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını desteklemek amacıyla her yıl okullarımızda Türk Dil Bayramı coşkuyla kutlanır.

Yaratıcı düşünme ve araştırma konularında da öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek amacıyla şiir, öykü ve kompozisyon gibi dallarda yarışmalar düzenlenir.

Bilgi teknolojilerini etkili kullanan öğrencilerimiz çevrimiçi eğitim basamağında dijital platformlardan yararlanır.

Türk edebiyatının her bir döneminin kavratılmasında metin çalışmalarının önemi büyüktür. Usta yazarlar tarafından yazılmış kitaplar öğrencilerimize okutulur ve kitap inceleme çalışmalarıyla beraber dönem ve yazar ilişkisi kavratılır.

Ulusal ve evrensel değerleri anlayabilmek için geniş ölçülü bir dünya görüşüne sahip olmak gerekmektedir. Türk ve dünya edebiyatına ait örnekleri tanımak bu basamağın temel adımını oluşturur.

Öğrencilerimiz; araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini münazara turnuvalarında kullanır.

Günümüz iş hayatında sunum tekniklerini etkili bir şekilde kullanmanın bireylere katkısı göz ardı edilmez. Öğrencilerimiz konu ve kazanımlar çerçevesinde sunumlar yapar. Öğrendikleri teknikler sayesinde topluluk önünde etkili sunum yapma becerisi kazanırlar.

"VEGA Kitap Şenliği" yayınevleri tarafından kitap stantlarının kurulduğu, çeşitli yarışmaların yapıldığı ve yazar söyleşilerinin gerçekleştirildiği dolu dolu geçen bir kültür haftasıdır.

Sınav grubu öğrencilerimize TYT-AYT hazırlık programları uygulanır. Tüm kademelerimizde olduğu gibi nitelikli yayınların kullanıldığı 11. sınıf öğrencilerimizin akademik ve psikolojik gelişimleri mentor öğretmenleri tarafından düzenli bir program çerçevesinde takip edilir.

Anadolu Lisesinde Matematik Eğitimi

Matematik alanında en önemli hedefimiz öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımları en üst düzeyde edindirerek matematiğe karşı olumlu tutum oluşturmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek, matematiğin günlük hayattaki kullanım alanlarını kavramalarını sağlamak, matematik okuryazarlığını geliştirmek, matematiğin diğer bilimlerle ilişkisini disiplinler arası bir yaklaşımla kurabilmeleri amaçlanır. Matematik dersinde kolaydan zora, somuttan soyuta, sarmal bir müfredat izlenerek öğrencilerin kazanımları edinmeleri sağlanır. Ortaokul kademesinde her seviyede bilişsel soru basamaklarına uygun olarak yeni nesil mantık muhakeme sorularına yer verilerek öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek amaçlanır.

Öğrencilerimizin uluslararası düzeyde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla ilgi alanlarına ve yeteneklerine bağlı olarak desteklemeyi ve uluslararası başarılarımıza yenilerini katmayı planlamaktayız. Daha Önce katılım sağladığımız ve katılmayı planladığımız yarışmaların bazıları aşağıdaki gibidir;

 • URFODU Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması
 • Bilim Olimpiyatları
 • MATHLEAGUE
 • Atlantic Pacific Math League
 • Türkiye Zeka Oyunları Şampiyonası
 • Kanguru Matematik Yarışması
 • CEMC Pascal Mathematics Contest
 • CEMC Cayley Mathematics Contest
 • Pi Günü etkinlikleri
 • Pi Kelime Pi İşlem Bilgi Yarışması
 • Pi Logosu Tasarlama Yarışması
 • Pi Defilesi
 • Pi Sergisi
 • Resfebe Çalışmaları

Anadolu Lisesinde Fen Bilimleri Eğitimi

Vega Okullarında Fen Bilimleri dersinde öğrencilerimizi 21.yüzyıl becerileri doğrultusunda eleştirel düşünebilen, problem çözme becerisine sahip ve analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, sorumluluk sahibi, evrensel bir bakış açısına bireyler olarak yetiştirmektir.

Fen bilimleri derslerinin deneysel çalışmalarla desteklemek amacıyla ilkokuldan liseye kadar tüm sınıflarımızda hazırladığımız planlar çerçevesinde derslerimizi laboratuvarda işlemekteyiz. Laboratuvarlarımızda yapılan deneyler müfredatta yer alan konuları kapsamaktadır.

Deneyler, gündelik nesneleri işlevsellikleri, bileşen malzemeleri ve tasarımları açısından keşfedip değerlendirerek ve ardından bu bilgileri yapıları veya modelleri planlamak, tasarlamak, yapmak ve değerlendirmek için kullanarak sorunlara pratik çözümler aramayı içerir. Bu faaliyetler öğrencilerin yaratıcı ve hayal gücünden yararlanma ve onları geliştirme amaçlar.

Fen Bilimleri müfredatı, öğrencilerimizin dünyanın biyolojik ve fiziksel yönleri ile bu bilgi ve anlayışı geliştirdikleri süreçler hakkında temel bilimsel fikirler ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Müfredat aynı zamanda bilime karşı olumlu tutumları teşvik etmeyi ve öğrencileri bilim ve teknolojinin yaşamlarını ve çevreyi nasıl etkilediğini incelemeye ve takdir etmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Fen Bilimleri müfredatı, öğrencilere iki temel beceri türünü kapsar - bilimsel çalışma, tasarlama ve uygulama- sağlamak için tasarlanmıştır. Yapılandırmacı ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımı yansıtır. Müfredat, çocukların kendi fikirlerini üretmeleri bunu laboratuvar ortamına taşımayı hedefler. Çocuklar yeni bilgiler "yaratır" ve bilimsel kavramları öğrenirler. Soru cevap, proje, laboratuvar, sınıf içi deneysel gösteri, gezi – gözlem, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) fen eğitiminde kullanılan yöntemlerdir. Bilimsel olarak çalışmalar şunları içerir:

 • Hipotezleri gözlemlemek ve inşa etmek
 • Tahmin etmek
 • Tahminlerini planlamak ve onları yürütmek
 • Sonuçları kaydetme ve analiz etme
 • Bulguları paylaşmak ve tartışmak
 • Yeni bulguları barındıracak şekilde düşünmeyi genişletmek.

Eğitim-öğretim dönemi başında sınıf bazında ödev planlaması kapsamında hafta içi ve hafta sonu için verilen tüm ödevlerin kontrolleri derslerde yapılır ve ödevlerin yapılma durumu K12 sistemi üzerinden takip edilir. Tüm öğrencilerin girdikleri deneme sınav sonuçları Ölçme değerlendirme birimimiz tarafından hazırlandıktan sonra oluşan analiz raporlarına göre öğrenci ihtiyaçlarına yönelik gerekli ekstra etüt çalışmaları yapılmaktadır.

Anadolu Lisesinde Sosyal Bilimler Eğitimi

Vega okullarında Sosyal Bilimler Bölümü Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe derslerinden oluşmaktadır.

Okulumuzda Sosyal Bilimler bölümü ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri temel hedefler olarak belirlenmiştir:

 • Atatürk ilke ve inkılâplarını evrensel boyutta benimsemek,
 • Yerelden evrensele açılan bir bakış açısı oluşturmak,
 • Yaşadığı ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında severek rol alabilecek, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmek,
 • Vatandaş olma sorumluluklarını değişim ve yaşamla başa çıkma yolları ile küresel bilgi birikimini kazanma ve kullanma tutum ve becerilerini geliştirmek,
 • Kişisel hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, temel toplumsal değerleri içselleştirmiş insan haklarına saygılı ve demokratik bireyler olmak,
 • Bilimsel araştırmaların yöntem ve çalışmalarını çok yönlü anlamak, yaşamında kullanmak,
 • Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde ele alma alışkanlığı geliştirmek, araştırma yapmak, özgür düşünmek, eleştirel bakabilmek, sorgulamak,
 • Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlayabilmek,
 • Ahlaki değerlere sahip çıkmak, topluma katkıda bulunma bilincine sahip olmak,
 • Okuma, tartışma, analiz etme, yorumlama alışkanlığı kazanmak,
 • İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan din ve kültürleri anlamak ve yorumlayabilmektir.

Bölüm hedeflerimiz doğrultusunda okulumuzdaki eğitim ve öğretim tarzımız; odak noktasında öğrencinin olduğu, öğretmenin ise "aktaran öğretmen" olmaktan çok bilgiye nasıl ulaşılır sürecini yönettiği "rehber öğretmen" modelinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bölüm içi ders konularının somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, fotoğraflardan, videolardan, filmlerden, haritalardan, atlaslardan, münazaralardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır.

Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir. Bunun yanı sıra görsel ve işitsel öğrenmeyi kolaylaştıran bilgisayar teknolojilerinin sunduğu imkânlar, en yetkin biçimde kullanılır. Yapılandırmacı eğitim modeliyle derslerin aktif geçmesi sağlanırken il içi ve il dışı gezilerle de "tarih, çevre, doğa, kültür bilinci "pekiştirilir. Öğrenmelerin sonunda sadece sonuca dayalı klasik ölçme değerlendirme araçlarına (yazılı sınavlar, testler) değil, süreç ölçmeye dayalı yöntem ve tekniklere de yer verilmektedir.

Sosyal Bilgiler ve Tarih dersinde temel amacımız, geçmişini bilen, bugünü yorumlayabilen, geleceği öngörebilen bireyler yetiştirmektir. Coğrafya dersindeki amacımız, bireyin önce yakın çevresi olmak üzere, insan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi incelerken Türkiye ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlamaktır.

Felsefe grubu derslerinde hedef; felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutta var olan bilimsel sonuç ve düşünceleri göstererek öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirmektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hedef, Milli Eğitim’in amaçlarına uygun olarak temel dini bilgileri kazandırmaktır. Akıl, bilim ve sevginin dinin vazgeçilmez unsurları olduğunun, başkalarının dini inançlarına hoşgörüyle yaklaşma gerekliliğinin farkına varmalarını sağlamaktır.

Sosyal Bilimler Bölümü'nde yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek adına;

 • Öğrencilerin konuyu anlamaları, yorumlayabilmeleri için tartışma, açıklama, canlandırma, münazara soru - cevap gibi yöntemler kullanılır.
 • Okuma becerilerini geliştirebilmek adına eğitim programına paralel olarak seçilen kitaplar önerilir.
 • Dijital platformlardan, akıllı tahta uygulamalarından, görsel ve işitsel araçlardan etkin bir şekilde yararlanılır.
 • Ders işleyişinde, kazanımlara uygun etkinliklerin belirlenmesine ve uygulanmasına önem verilir.
 • Bir ünitede belirlenen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek sarmal biçimde pekiştirilir.
 • Sorgulamaya dayalı araştırmalar yaptırılır.
 • Program uygulanırken diğer derslerin zümre öğretmenleriyle etkili bir iletişim kurulur ve disiplinler arası işbirliğine önem verilir.
 • Ulusal sınavlara yönelik özel program akışı belirlenir; LGS ve YKS çalışmaları kapsamında test çalışmaları yapılır.

Anadolu Lisesinde Yabancı Dil Eğitimi ( İngilizce- Almanca)

Vega Okulları Anadolu Lisesi İngilizce Bölümü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar.

Bu doğrultuda İngilizce Bölümü olarak verilen ders içerikleri, ders planları ve yıllık müfredatlarda yer verilmesi gereken 5 dil öğrenme yetisi ‘’Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü Anlatım, Karşılıklı Konuşma’’ temeline dayanır.

Yabancı Dil Eğitimimizde temel amacımız dili öğretmek değil edindirmektir. Her Vega Okulu öğrencisi yabancı dili yaparak, yaşayarak, farkına varmadan edinir.

Vega Okulları olarak, Outcome - Based Activities (Öğrenme çıktısı temelli aktiviteler) sayesinde; öğrencilerimizin ilerlemesini daha doğru ve kolay bir şekilde ölçmesini sağlamak adına; Global Scale of English(GSE) olarak adlandırılan ilk gerçek küresel İngilizce Dil standardı kullanılmaktadır. GSE sayesinde, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerisi için ne yapılması gerektiği konusunda 10 - 90 arasında bir ölçek belirleyerek Ortak Avrupa Referans Çerçevesini (CEFR) genişletiyoruz.

İngilizce bölümümüzü Dijital çalışma platformları ile donatarak, öğrencilerimizin 21. yy becerileri arasında yer alan bilgi, medya ve teknoloji yeterliliklerine ivme kazandırıyor aynı zaman da akıllı tahta materyalleri ve dijital okuma kütüphanesi ile teknolojiyi eğitime uyarlayarak, sofistike içerikle dolu çevrimiçi bir platformlar sayesinde; bağlamsal öğrenme yaklaşımını destekleyen, öğrencilerin İngilizceyi gerçek hayattaki konuşmalarda daha fluency (akıcı) bir şekilde uygulamalarına yardımcı olan çeşitli multimedya, kelime bilgisi, gramer ve sözcüksel kaynaklar sayesinde İngilizce müfredatımıza destek sağlıyoruz.

Öğrenme Stilleri Envanteri uyguladığımız yabancı dil programlarımızda da nitelikli ve düzenli olarak kullanılmaktadır. Programımız her öğrencimizin öğrenme şekline ve ihtiyacına edecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bu amaçla, Vega Okulları İngilizce Bölümü, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR)’nın hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredatı ile dil eğitimini gerçekleştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Öğrencilerimizin, eğitim ve öğretim hayatlarında akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yönetmede ihtiyaç duyacakları yabancı dil yetilerini severek geliştirmelerini sağlamak,

İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde, öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri nitelikli eğitim yaşantıları sunmak,

Klasik yabancı dil öğretim metotlarından farklı olarak öğrencilerimizin dili hayatın her alanında tecrübe edebilecekleri eğitim ortamları oluşturmak,

İngilizce öğretiminin sosyal içerikli bir alan olması ve öğrenilen dilin iletişim kurmak için kullanılması nedeniyle Common European Framework of Reference (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı) doğrultusunda şekillendirilmiş akademik müfredatı, iletişim bazlı etkinlik takvimi ile desteklemek,

Uluslararası standartlardaki akademik müfredatımız doğrultusunda, her Vega Okulları Anadolu Lisesi öğrencisinin dünya standartlarında uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından (CAMBRIDGE ESOL, IELTS, TOEFL) sınavlarında düzeylere göre katılıp, verilen sertifika ve belgelere sahip olmaları sağlanır,

Öğrencilerimizin Üniversite Hazırlık Programlarından muaf tutmayı hedeflenir, Yabancı Dil başarısını en üst seviyede tutmaları hedeflenir,

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak Çoklu Zeka kuramı doğrultusunda materyaller üretmek ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek yeni yaklaşımları yakından takip ederek uygulamak İngilizce Bölümü olarak amaç ve hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

Yabancı Dil edinimi en iyi o dilin kültüründe yapılır, mecaz, kinaye yada günlük dil içinde kullanılan argümanların en iyi öğrenilebileceği ve dile mecburi olarak maruz kalınacak olan yer o dilin konuşulduğu ülkelerdir ve bunun doğal ortamı yurtdışı deneyimidir. Bu amaçla öğrencilerimizi işbirliği içinde olduğumuz İngiltere, Kanada ve Amerika’nın seçkin okullarda yaz okulu programı yönlendiririz. Hem İngilizcelerini geliştirmelerine hem farklı bir kültürü tanımalarına, Globalleşen dünya da yeni dostluklar kurmalarına olanak sağlarız.

Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler) Dünyanın pek çok ülkesinde öğretim programlarının bir parçası olarak genç zihinlerde dünya meseleleriyle ilgili farkındalık yaratma ve uluslararası ilişkiler konusunda ortak akıl yürütme kazanımları hedeflenerek gerçekleştirilen en önemli eğitim öğretim faaliyetlerinden biridir. MUN konferanslarına katılmak ve başarılı delegasyonlar yapmak, kendine güvenen, empati kurabilen, vizyon ve sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Vega Okulları Anadolu Lisesi İngilizce bölümünün en önemli hedefleri arasındadır.

Yabancı Dilde Ölçme Değerlendirme

Vega Okullarına yeni kayıt olan ve devam etmekte olan tüm 9-10-11-12. sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerini objektif olarak değerlendirmek ve öğrencilerinin dil seviyelerini tespit etmek amacıyla Vega Placement Test uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin temel dil becerileri, farklı ölçme-değerlendirme teknikleriyle (Vega Proficiency Sınavları, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen Pop-Up Quizler, konuşma performanslarını ölçen Speaking Sınavları, ders içi etkinlikleri ve proje ödevleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimini yakından takip etmek ve onlara süreç boyunca geri dönüt vererek yönlendirmede bulunmak amacıyla sık aralıklarla yapılmaktadır.

İngilizce programımızın temel ölçme-değerlendirme sınavı olan Vega Proficiency Exam, 9,10,11,12. sınıflarımıza her dönem 2 kez olmak üzere yılda toplam 4 kez uygulanır. Vega Proficiency Exam, Main Course ve Skills müfredatını içeren kapsamlı bir yeterlilik sınavıdır. Listening Comprehension, Reading Comprehension, Use of English bölümlerinden oluşur.

Skills Based ağırlıklı uyguladığımız Reading & Writing sınavlarında okuma becerisinin geliştirilmesi amacıyla okutulan hikaye kitaplarının konuları ve temaları temel alınarak okuma becerisi alt kazanımları, analiz, sentez ve yorumlama yetileri, hedef dilde farklı yazın türlerinin öğretildiği farklı konu ve temalarda yazılı anlatım becerisi değerlendirilmiş olur.

Öğrencilerimizin akademik hayatlarında katılacakları pek çok sınavda karşılaşacakları konuşma sınavlarına hazırlanmalarını ve deneyimlemelerini sağlamak amacıyla ölçme değerlendirme basamaklarımızda yer alan Vega Okulları Konuşma Sınavı (Speaking Exam) uygulanır. Konuşma sınavında hedef dilde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecek düzeyde konuşma becerisinin gelişiminin değerlendirilmesi ile etkili iletişim kurma ve hedef dili kullanım yetileri değerlendirmeye alınır. Kampüs İngilizce öğretmenleri tarafından uygulanan İngilizce konuşma sınavına 9,10,11,12. sınıf öğrencileri katılım gösterir.

Resmi MEB karnesinin yanı sıra verilen her dönem verilen "Yabancı Dil Karnesi", Vega Okulları’nda uygulanan yabancı dil eğitiminin bir parçası olarak CEFR kriterleri çerçevesinde öğrencinin yıl boyunca edindiği kazanımları, sınav notlarını, sınıf içi katılım durumunu, öğretmen yorumlarını içeren ayrıntılı bir karnedir.

Anadolu Lisesinde Plastik Sanatlar Eğitimi

Vega Okullarında öğrenim gören tüm öğrencilerimiz sanat alanında kendini ifade edebilirler. Kendilerini ileri seviyeye taşıyacak alanında uzman öğretmenler rehberliğinde, donanımlı atölyelerde keşfederek öğrenirler.

Öğrencilerimiz her yıl en az iki sanatçıyı ve sanat akımını öğrenir, içselleştirir. Yeteneklerini keşfetmelerinde yol gösterecek çeşitli atölye çalışmaları yapılır. Farklı materyalleri tanımaları ve bu materyallerle yeni ürünler çıkarmaları esas alınır. Atölye çalışmalarımız dikey genişletilmiş programlar hazırlanarak uygulanır. Her sene bir önceki senenin konu içerikleriyle öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak işlenir.

Öğrencilerimiz okul içi ve okul dışı tüm sosyal aktivite ve yarışmalarda etkin şekilde katılım sağlar. Temel sanat eğitimi almış, estetik anlayışı oturmuş, evrensel bir dil olan sanat dili edinmiş bireyler olarak mezun olurlar. Okulumuzda önemli günlerimizi bayramlarımızı sahne tasarım ve süslemelerimizle kutlarken sergi kültürü ve anlayışlarının oluşması amaçlı temalı sergilere katılırlar. Vegalı öğrenciler sergi ve müze bilinci oluşan sanat ve sanatçıya değer veren bireylerdir. Kendini sanatla ifade etme arzu olan her öğrencimiz ve her velimiz kendi yaptığı eserlerden oluşan kendilerine ait kişisel sergiler açarlar.

Biz Vega Okulları olarak sanat ve sanatçının anlamını keşfetmiş ulu önder Atatürk’ün izinde topraklarımız sanatsız kalmasın ve sanatla can bulsun isteriz çünkü Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Anadolu Lisesinde Müzik Eğitimi

Müzik dersinde en önemli unsur amaçlar ve hedeflerdir. Bu doğrultuda öğrencilerimize Türk ve dünya müziği hakkında entelektüel bilgiyi vermeyi, iyi bir müzik dinleyicisi yetiştirmeyi ve öğrencilerimize müzikalitesi sayesinde hangi meslek grubunun mensubu olursa olsun toplumda fark yaratabilme yetisi kazandırmayı, öğrencilerimiz bu edindikleri müzik kültürü sayesinde enstrümanlarıyla örnek sunacak düzeye gelmelerini sağlamaktayız.

Derslerde müzikal donanım ve kulak eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan enstrüman eğitimi; öğrencilerimizin bir enstrümanı çalabilme yetisi kazanarak toplumun hangi biriminde yer alırsa alsın farkını belli edebilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu anlamda okul öncesi dönemde Orff ve Ritm, 1. sınıflarda Temel Nota Bilgisi ve Ritim, 2. ve 3. Sınıflarda Melodika, 4. 5. 6. ve 7. sınıflarda ise Keman, Piyano ve Gitar eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca yıl içinde yaptığımız çalışmalarla milli bayram ve diğer etkinliklerimizde okul korosu ve okul orkestramız ile birbirinden güzel konserler veriyor, her ay da bir öğrencimizin okul içinde solo enstrüman dinletisi ile eğlenceli zamanlar geçiriyoruz.

Anadolu Lisesinde Spor Eğitimi

Beden Eğitimi dersinde, öğrencilerimizin temel hareketleri yapabilmesi hedeflenmekte, bunu da oyun ve jimnastik yoluyla elde etmesi sağlanmaktadır.

 • Oyun yoluyla;
 • Birlikte hareket edebilme
 • Yardımlaşma
 • Özgüven
 • Karar verebilme
 • Jimnastik yoluyla;
 • Temel kuvvet
 • Koordinasyon
 • Denge
 • Esneklik

İçeriği son derece özenle hazırlanmış olan materyallerimiz, derslerimizi eğlenceli bir ortama dönüştürürken, öğrencilerimiz de spor ile duyusal ve motorsal özellikleri kavrar. Beden eğitimi ve spor dersinde etkinlikler ve oyunlar üzerinden ilerlerken, öğrencilerin farklı konularda kendilerini olabildiğince rahat ifade etmesini sağlamayı hedeflemekte, oyunlara etkin katılım ile derslerimizin içeriği de zenginleşmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin oyun oynarken duyuşsal olarak gelişimi ve yönergelere uyup uymadığı da takip edilmektedir.

Etkinliklerimiz:

 • Futbol turnuvası
 • İsabetli şut ve penaltı
 • Futbol müsabakası izleme(stat)
 • Voleybol turnuvası, voleybol müsabakası izleme( spor salonu)
 • Tek Pota Basketbol turnuvası, basketbol müsabakası izleme
 • Masa tenisi turnuvası
 • Bayrak yarışı, okulun en hızlısı yarışması
 • Okul içinde yapılan branşlar ile ilgili resmi maç
 • Spor tesisi ziyareti(voleybol, basketbol, futbol, jimnastik)
 • Spor kulübü ziyareti yapılmaktadır(voleybol, basketbol, futbol, jimnastik)
 • Okullar arası voleybol, basketbol, futbol, İFET (fiziksel etkinlik şenlikleri) ve step müsabakalarına katılım
 • Survivor yarışmaları
 • Spor Okulu faaliyetleri
 • Başarılı sporcular ve spor adamları ile söyleşi

Sene sonunda spor okullarına gelen tüm öğrencilerimize katılım sertifikaları, aileleri de okula davet edilerek taktim edilir.

Dereceye giren takım ve bireysel sporcularımız için madalya ve kupa töreni düzenlenir ve bahar şenliğimizde öğrencilerimize takdim edilir.

Anadolu Lisesinde Teknoloji Eğitimi

Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet robotik sınıfı bulunur. Bilgisayar laboratuvarında donanım ve yazılım güncelleştirmeleri devamlı olarak yapılır. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çocuklarımızın teknolojiyi kullanma yetisinin geliştirilmesini, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanmalarını sağlamayı ve teknolojiyi takip etmelerini destekleyerek geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Vega okullarında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerinde bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizle öğrencilerimizin Kodlama, Robotik, Tasarım, Oyun ve Dijital Dünya konularında beceriler kazandırmayı ve arttırmayı amaçlıyoruz.

 • App Inventor
 • Python
 • VEX V5 Robotics
 • Arduino Akıllı Cihaz Tasarımı
 • Web Tasarım
 • Unity ile Oyun Tasarımı
Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.