Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
KAMPÜSLER

ORTAOKUL

Eğitim programı hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programı temel alınmış, uluslararası yöntem ve teknikler programın içine yerleştirilmiştir.

Programımız devamlı olarak geliştirilmeye devam edilmekte, ihtiyaçlara göre yön verilmektedir. Çünkü günümüz dünyası devamlı değişmekte, bilişim, teknoloji ve bilimin hızlı gelişimine paralellik göstermektedir. Bu günden on beş yıl sonrası düşünülmekte on beş yıl sonrasının yöneticileri olacak bireylere göre düzenlenmektedir.

Programımız hem ileriye bakmakta hem de geride bıraktıklarımızı öğretmektedir. Öğrenme kültürümüzün miras alarak bize bıraktıklarını da içine almaktadır. Yarın dünya bizim bıraktığımızdan daha farklı olacaktır. Bu yüzden geleceğin dünyasının yöneticileri için şimdiden iyi kararlar vermeliyiz. Mümkün olan en iyi tahminleri yapmalıyız. Bunu görevimiz olarak görürüz. Öğrencilerimize düşünsel kılavuzluk yaparız. Öğrenmemiz sadece dört duvarla çevrilmiş sınıflarda değil. Her alan öğrenmemizi destekler.

Bu bağlamda öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine birçok öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Bunlar:

 • Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmış öğrenci değişim programları,
 • Özel yeteneklerine göre öğrencilerin uluslararası öğrenmelerinin desteklenmesi,
 • Öğretmenlerin değişim ve uluslararası hizmet içi eğitimlerinin yapılması,
 • Eğitim ve öğretimin uluslararası projelerle desteklenmesi şeklinde özetlenebilir.

VEGA Okulları kendi kültürel değerlerine sahip çıkan bununla birlikte uluslararası bakış açısı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bunu sağlayabilmek için;

 • Tam donanımlı değişime açık, üretken, yaratıcı ve özgüvenli, iyi derecede yabancı dil bilen, karar verebilme yeterliliğine sahip Türk ve yabancı öğretmenler,
 • • İyi bir yabancı dil eğitimiyle iki dilliliği küresel dünya vatandaşlığını teşvik amacıyla Milli Eğitim Programı'yla örtüştürülmüş eğitim programları oluşturulması,
 • İngilizce ve Türkçenin okulun içinde ortak iletişim dili olarak kullanılması, bunun yanında yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca dillerinden birisi seçilerek güçlü bir dil eğitimi programı oluşturulması,
 • Türkçe eğitimiyle akademik ve sosyal anlamda güçlü bir program oluşturulması,
 • Eğitim programlarının güçlü alt yapısından yararlanılarak proje tabanlı öğrenmeye dayandırılması ve disiplinler arası geçişin temel alınması,
 • Spor ve sanatı sadece uygulamalı bir alan olarak görmemek bu alanlarda bilgi sahibi olacak şekilde ilgi ve yeteneklerin tanınmasına ve geliştirilmesine yönelik bir program oluşturulması,
 • Sosyal sorumluluk projeleriyle çevre, diğer insanlar ve topluluklar hakkında farkındalığı arttırıcı projeler yapılması,
 • Sistem yaklaşımı çerçevesinde bütünsel bir yönetimin benimsenmesi,
 • Herkes tarafından benimsenen bir vizyon oluşturularak öğrenci öğretmen veli yöneticilerin bu vizyon doğrultusunda hareket edeceği bir ortam oluşturulması,
 • Uluslararası standartlarda öğrencilerin her türlü gelişimini sağlayıcı fiziki ortamlar oluşturulmasıdır.

5-6-7. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Okulun açıldığı ilk hafta bir önceki sınıf kazanımlarının %70'ini, öğrenim görülen sınıfa ait kazanımların %30'unu kapsayan çoktan seçmeli bir hazıroluşluk sınavı uygulanarak öğrencilerimizin öğrenme düzeyi kontrol edilir.

5-6-7.-8. sınıf öğrencilerimiz alternatif ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılan süreç değerlendirme çalışmalarının yanı sıra temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca) dönemde üç olmak üzere yılda altı adet yazılı sınava girer. Yazılı sınav tarihleri sene başında veli ve öğrencilerimize duyurulur. Yazılı sınav kapsamları sınav tarihinden önce velilere e-mail yoluyla gönderilir.

Yazılı sınavlar açık uçlu sorulardan oluşur. Öğrencilerimiz test sorularıyla değerlendirilmez. Yazılı sınav soruları ölçme değerlendirme ilkesine uygun olarak %10'u çok zor (seçici), %10'u çok kolay, %20'si zor , %20'si kolay ve %40'ı ortalama zorluk düzeyindeki sorulardan oluşur. 1. yazılı sınavını oluşturan kapsamın %30'u 2. Yazılı sınavda tekrar yoklanır. Yazılı sınav sonuçlarına göre %70 başarı sınırı altında kalan öğrenciler velileri bilgilendirilerek etüt çalışmasına alınır. Etütler bireysel veya grup etüdü olarak planlanır.

5-6-7.-8. sınıf öğrencilerimiz, her dersten KTT (Konu Tarama Testi) sınavına girer. KTT sayısı ders/konu/kazanım ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Çoktan seçmeli yirmi sorudan oluşan KTT sınavları, konu veya ünite bitiminde ilgili kazanımların öğrenme düzeyini ölçmek amacıyla kullanılır. Dönem sonlarında her dersten çoktan seçmeli sorularla deneme sınavı yapılarak dönem değerlendirmesi yapılır. 5-6-7. sınıf öğrencilerimiz, her ayın ikinci haftasında temel dersleri kapsayan sonuçları ulusal sıralamaya tabi tutulan deneme sınavlarına girer. Deneme sınavı sonuçlarına göre, öğrencilerimizin tam öğrenmeye geçip geçmedikleri yoklanır. Yapılan sıralamaya göre okul derecesi alan öğrencilerimiz başarı sertifikası almaya hak kazanır.

7. sınıf öğrencilerimiz müfredat konularını zümrelerce belirlenen tarihler doğrultusunda Nisan ve Mayıs aylarında bitirir. 8. sınıf konularına ön giriş yaparlar. 7. sınıf öğrencileri 8. sınıfa başlamadan önceki Ağustos ayı içerisinde hızlandırma kurslarına tabi tutulur. Kurs başlangıcında ve bitiminde öğrencilerimiz farklı değerlendirmelere tabi tutulur