X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Gizlilik Politikamız - KVKK

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE AKTARIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olan Özel Vega Servis Eğitim A.Ş (Vega Okulları) ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, okulumuz tarafından, Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir1 ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

 • 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi : Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, okulumuza ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, okulumuz tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, okulumuz tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, okulumuza iş başvurusu yaptığınızda, okulumuza ait çağrı merkezini aradığınızda, okulumuz yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.
 • 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: Okulumuza sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla okulumuz tarafından, okulumuzu ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.
 • 3. Kişisel Verilerinizin Aktarımı : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; okulumuz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi İmam Altınbaş Vakfı’na, onun yetkilileri ve yönetim kurulu üyelerine, okulumuz yetkilileri ve yönetim kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
 • 4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan okulumuza başvurarak:
 • a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:7 34394 Esentepe - Şişli - İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Ticaret Unvanı: Özel Vega Servis Eğitim A.Ş

MERSİS NO: 0685052247796371

 

 

 

(1) KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

 

 

Vega Okullarının sunmuş olduğu etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (Anaokulu,İlkokul,Ortaokul,Anadolu Lisesi, Yaz Okulu,Kış Okulu, Sertifika Programları) hakkında bilgi almak istemezseniz, kurumsaliletisim@vegaokullari.k12.tr adresine e-posta göndererek sistemden çıkma talebinizi iletebilirsiniz.